Mål: Få flere til å stemme

Når valgdeltakelsen går ned kan det være lurt å se på alternative metoder for stemming. Hvordan kan det bli lettere å delta på valg? Ved årets valg ble det gjennomført et prosjekt kalt «e-valg 2011». Det ble gjennomført et prosjekt der velgerne i ti kommuner kunne stemme over Internett.

Det jobbes med noe som kalles e-demokrati. Ideen om e-demokrati springer ut fra tanken om å øke demokratisk deltakelse ved å bruke informasjons- og kommunikasjonsteknologi (IKT). En av hovedtankene bak e-demokrati er nettopp e-valg. Ved å bruke IKT kan man redusere betydningen av å måtte befinne seg på et bestemt sted til en bestemt tid på valgdagen.

I følge NRK har det vært stor oppslutning rundt elektronisk valg. Forsøkskommunene melder fra om at det er flere som avgir forhåndstemmer elektronisk enn det er folk som avgir forhåndstemmer på papir. Hele 88 % av forhåndsstemmene kom ved dette valget elektronisk fra de ti utvalgte forsøkskommunene.

Sikkerhet

Hvor sikkert er det at min e-stemme ikke blir borte i systemet, blir endret eller kommer på avveie? Andre land som har tatt i bruk e-valg har vært borti problemer med nettopp konfidensialitet, integritet og tilgjengelighet. Slik jeg ser det er sikkerheten ikke noe absolutt.  Når noen sier at løsningen er sikker, så sier de at de ikke ser noen angrep som er praktisk gjennomførbare innenfor rimelig tid og kostnad. All sikkerhet baserer seg derfor på en risikovurdering, hvor ting som kostnad, nytte og motivasjon for en angriper må tas med.

Gjennomgang

Kommunal- og regionalminister Liv Signe Navarsete (Sp) varsler en grundig gjennomgang av prøveprosjektet med elektronisk stemmegivning, såkalt e-valg. Det var stor skepsis i Stortinget da ordningen ble vedtatt brukt i ti kommuner.

—Men det er for tidlig å snakke om å innføre dette som en permanent ordning, ikke minst på grunn av skepsisen i Stortinget. Nå skal e-valget analyseres og evalueres grundig av flere forskningsinstitusjoner, sier Navarsete. Dette arbeidet skal være klart høsten 2012, og Navarsete utelukker ikke et utvidet forsøk med flere kommuner ved stortingsvalget i 2013. Hvis pilotprosjektet blir vurdert som vellykket, kan det kanskje bli fullt elektronisk stortingsvalg i 2017.

Politisk mobilisering av unge

Mange kommuner ønsker å bidra til å øke det politiske engasjementet blant unge. Flere kommuner/fylker har derfor etablert ungdomsrettede nettportaler. Disse skal være elektroniske møtesteder for ungdom og politikere – og et sted ungdom kan hente relevant informasjon om politikk og samfunnsliv.

Erfaringer viser at slike nettportaler er ressurskrevende både økonomisk, teknologisk og personalmessig. De portalene som har blitt etablert, har ikke klart å fange ungdoms oppmerksomhet over tid. En vesentlig årsak til dette er at de ikke klarer ikke å konkurrere med allerede etablerte nettsamfunn. (Et av unntakene er Kongsvinger kommune).

Når det gjelder e-valg, har de aller fleste ungdommene tilgang til Internett, høy kompetanse og interesse i å bruke digitale hjelpemidler kontra papir og penn i et stemmelokalet. Når det blir gitt en mulighet til å stemme elektronisk viser det seg at flere avgir stemme. Slik jeg ser det trenger vi både elektroniske valg for primært de digitalt innfødte samt «papir-valg» for de som er mest komfortable med slikt for å styrke demokratiet vårt.