Tag Archive: gevinst


Er vi privatpersoner når vi bruker sosiale medier, eller representerer vi arbeidsgiver 24/7? Vi har alle forskjellige roller. Jeg er blant annet far og sønn, IKT-konsulent, kollega, ektemann, motorsagfører, ukulelespiller og sjåfør. Hvilken rolle har jeg når jeg ytrer mine personlige meninger i #sosialemedier?

Tenk langsiktig

I en kronikk i Aftenposten skriver Roar Thon, Seniorkonsulent iNasjonal Sikkerhetsmyndighet, om sosiale medier, spesielt Facebook og permanent tilgjengeliggjøring  av informasjon som publiseres der. Man kan aldri være helt sikker på hvor den informasjonen som man gir på internett havner.

Før jeg kommer til et kontroversielt og skremmende eksempel på hvordan media har lov til å hente informasjon fra en Facebook-bruker og gjøre det til førstesidesoppslag, skal du få et innblikk i hva Roar Thon sier i nevnte kronikk:

Brukerne bør ikke stole for mye på at informasjonen som er publisert, kun lar seg lese av venner man har godkjent. Hva slags garantier har du egentlig for at informasjonen ikke blir brukt til noe mer? En brukerstyrt tilgangskontroll må ikke brukes som en sovepute når man skal vurdere hva slags informasjon som skal gjøres alment kjent. NSMs (Red. anm.: Nasjonal Sikkerhetsmyndighet) råd når du vurderer hva du skal legge ut om deg selv er å gå utfra at all publisert informasjon på Internett må antas å være tilgjengelig for alle andre. Så kan du spørre deg på nytt om du virkelig ønsker å legge ut informasjonen. Vil du at vilt fremmede skal vite DETTE om deg? Et annet råd er å tenke langsiktig… … Det kan være lett å glemme at personlig informasjon som skrives i dag, kan utnyttes om fem år. Informasjonen blir bare liggende i dvale inntil personen blir interessant for en trusselaktør.

Det er reservert et sted innerst i h…

Avisen iTromsø (tidligere Tromsø) hadde tirsdag 1. juni 2010 en henvisning øverst på første side der det het: «”Det er reservert et sted innerst i helvete for israelittisk lederskap». Henvisningen var illustrert med et portrettbilde og følgende bildetekst: «Prestestudent: Eirik Junge Eliassen».

Sitatet fra Eliassen var hentet fra hans private Facebook-profil og ble kun publisert til hans venner. Blant hans venner befant det seg noen journalister…

Bakgrunnen for Eliassens provoserende ytring var Israelernes  blodige angrep på Gazakonvoien i mai 2010. Angrepet satte sinnet i kok og i løpet av et øyeblikk hadde den fatale ytringen blitt publisert på Internett. Angeren tok han imidlertid raskt igjen, og han slettet de hardtslående ordene fra hans lukkede profil.

At iTromsø offentliggjorde ytringen, har falt Junge Eliassen tungt for brystet. Han mener ytringen var av privat art og ment for hans fortrolige Facebook-venner, ikke for offentligheten. Skulle han uttalt seg offentlig, ville han ordlagt seg på en annen måte, har han gitt uttrykk for. Det er her mediedebatten starter. For spørsmålet er om en ytring av denne karakteren fra en profilert redaktør og prestestudent som til stadighet er synlig i mediebildet gjennom sine meninger, er privat eller må betraktes som offentlig.

Eirik Junge Eliassen klaget saken videre til PFU og det ble avsatt dom om hvorvidt pressen kan viderepublisere informasjon fra en privat Facebook-profil. Utdrag fra dommen følger: Klagen gjelder et oppslag i iTromsø der et innlegg på en lukket profil på Facebook ble gjengitt. Klageren mener avisen har opptrådt i strid med god presseskikk fordi innlegget ble gjengitt uten hans tillatelse. Klageren mener pressen ikke kan publisere innlegg fra områder der det kreves godkjenning for å få adgang. iTromsø anfører at det er snakk om en kjent person i Tromsø og at han har 2.700 venner på sin lukkede profil. Blant dem også flere journalister. Avisen mener det kan sammenlignes med å stille seg opp på torget i Tromsø og rope ut ytringen… … Utvalget mener iTromsø var i sin fulle rett til å viderebringe klagerens politiske utsagn om statens Israels ledelse. Ytringen hadde aktuell interesse og klageren fikk selv anledning til å kommentere utsagnet. Slik utvalget ser det, må han tåle at iTromsø viderebrakte hans synspunkter, selv om han selv fjernet dem fra sitt nettområde etter kort tid. Dom: iTromsø har ikke brutt god presseskikk.

Eirik Junge Eliassen sier i en pressemelding på sin egen side virkelig.no om saken:  – Jeg er ikke spesielt fornøyd med konklusjonen, men synes debatten rundt  saken i PFU var spennende og god. Jeg er ikke personlig fornærmet i saken,  og fikk den luftet i PFU i håp om en prinsippkonklusjon som veiviser for oss  i media for fremtiden. Den kom ikke, og jeg tar PFUs konklusjon til  etterretning. I prinsippet vil det si at fra denne dagen finnes intet privat  rom på internett, og begrenser vårt private spillerom i vår digitale hverdag.

Reklamer

Mediebruket ville som et eksperiment teste hvor mange medlemmer de kunne få på ei norsk Facebook-side, med minimal bruk av tid og penger, og uten bruk av konkurranser og “ulovlige” vervekampanjer. Det gikk over all forventning.

På forhånd definerte de:

  • Målet
  • Målgruppa
  • Strategi
  • Metode
Antall «følgere» steg først til 500 før det flatet ut. Etter enkle tiltak økte antall «følgere» til 5000 før det igjen flatet ut. Mediebruket brukte noen hundre kroner på Facebook-annonsering før antall tilhengere skjøt til vers.

”Jeg vil heller dø enn å bli venn med kommunen på Facebook”sier ei 18 års gammel jente i Kongsvinger kommune. Det er ikke nødvendigvis enkelt å nå den unge målgruppen når man heter «det offentlige». Hva kan vi gjøre – hva har blitt gjort?

Det var klar tale at Kongsvinger kommune hadde problemer med å nå sine yngre borgere. Kommunen opprettet facebooksiden «Ung i Kongsvinger«.  Ung i Kongsvinger er ungdommens informasjonskanal – fra unge til unge. Siden driftes av ungdommen selv for at blant annet miljø, språk og kultur skal matche. Språket er lett og harmonerer til sin målgruppe. Av Kongsvingers ca 17500 innbyggere, har «Ung i Kongsvinger» over 1000 medlemmer. Dette sier kommunen selv om siden: «Facebook-siden har eksistert i snart to år, og har etter hvert vokst og blitt en suksess. Siden oppdateres jevnlig for å informere ungdom i Kongsvingerregionen om hva som skjer – Ung i Kongsvinger vil engasjere ungdom og holde dem oppdatert. Fremover vil vi satse friskt for å øke interessen for siden, vi vil også holde diverse konkurranser.»

Alle  er jo på Facebook.

Facebook brukes ifølge TNS Interbuss av 73% av Norges befolkning på månedsbasis, og unge mennesker bruker grovt regnet 40% av internett-tiden sin på Facebook. 98% av ungdommen er på facebook. Verdens største medietenker Clay Shirky var på besøk i Norge under «Nordiske Mediedager» og kunne fortelle om facebooks framtid: Shirky har tidligere tenkt at Facebook kunne erstattes, slik det i sin tid erstattet andre, men han ser ikke lenger hvordan dette skal kunne skje. Han liker ikke denne utviklingen veldig godt. 

Full City-katastrofen i Telemark

Da Vivi Sævik, daværende kommunikasjonssjef i Porsgrunn kommune og informasjonsansvarlig for Interkommunalt utvalg mot akutt forurensing i Telemark (IUA), opplevde Full City- forliset i 2009, var Twitter hennes sentrale kommunikasjonskanal til pressen, lokale og sentrale politikere, samt fagpersoner som fulgte med på aksjonens informasjons- og kommunikasjonshåndtering. Informasjon om status og tilstand ble gitt, spredt og besvart med 140 tegn pr. melding. Facebook var kommunikasjonskanalen for lokalbefolkningen, hytteeiere og båtfolk. Sævik fikk gode tilbakemeldinger fordi hun hadde stor lokalkunnskap og førte en direkte dialog med målgruppen. Sosiale medier var for IUA Telemark et nyttig supplement til tradisjonell krisekommunikasjon.

Vivi Sævik brukte de sosiale mediene på den «vanligste måten». Begge mine søstre, Rigmor og Beate er journalister og bekrefter bruksmønsteret til Sævik. Norsk presse er opptatt av Twitter og følger med der! Facebook blir sett på som et mer «privat» domene og brukes mindre av pressen.

Barneombudets bruk av ulike kanaler

Barneombudet bruker sosiale medier for å nå ut til sin viktigste målgruppe, barn og ungdom. For dem har det vært viktig å treffe de unge der de er, og kommunisere på en måte de forstår og kjenner. Det betyr at Barneombudet har valgt å være til stede i flere ulike sosiale medier, både på Facebook, Twitter, YouTube og Flickr. De bruker både tekst, bilder, video og et tilpasset språk i kommunikasjonen med de unge. På hjemmesiden henvender de seg direkte til barn og unge og ber dem bruke Barneombudets facebookside. De voksne blir henvist til Twitter. Ved å skille gruppene på denne måten viser barneombudet at de er målbevisste i sin kommunikasjon med de ulike gruppene. Barneombudet kan tilpasse både språk og innhold til de forskjellige målgruppene slik at innholdet stemmer overens med mottakerens nivå.

Hvem er mine venner?

Moss kommune har tatt opp dilemmaet: Er det greit å bli venner med tjenestemottakere og pårørende på Facebook? Som offentlig instans er vi opptatte av å spre vårt budskap til «alle» og holde våre målgrupper oppdatert på vårt arbeid og tjenester. Men er vi forberedte på to-veis-kommunikasjon? I en undersøkelse KS utførte våren 2011, viste at 58 prosent av kommunene har sosiale medier i bruk, og i løpet av 2011 vil andelen øke til over 70 prosent i følge planer de øvrige kommunene har. Et hovedfunn er at mange kommuner i hovedsak bruker sosiale medier som en enveis informasjonskanal. Bare 41 prosent av de kommunene som har utarbeidet en strategi for bruk av sosiale medier, har en målsetning om dialog, og det viser seg at i faktisk bruk har bare 22 prosent har lagt opp til og engasjert seg i dialog.

Hva med …

Eldre uten internett? Svaksynte? Fremmedspråklige? Det er mange grupper som sosiale medier i dag ikke er tilpasset og egner seg for. Uansett hvor entusiastisk jeg er for sosiale medier, er det pr. dags dato vanskelig å nå ut til alle, men å kalle sosiale medier for et supplement til de tradisjonelle informasjonskanalene er jeg ikke enig i.

Vi vil være tjent med å fortsette å bruke både «nye» medier og «gamle» medier for best å nå «alle».

Gjennom nye kommunikasjonsflater når vi nye målgrupper og stimulerer til dialog og utvikling.

I vårt daglige virke opparbeider hver enkelt av oss en unik kunnskap, erfaringer og kompetanse som vår organisasjon er avhengig av for i det hele tatt å fungere. Om du forestiller deg at all kompetanse i din egen organisasjon kan samles i hodet ditt – hvor heftig har ikke det vært? Hvor stor grad kunne du ta bedre avgjørelser enn din leder? Du kunne gått løs på nye utfordringer med bedre kunnskap og erfaringer enn noen annen.

Med dette som utgangspunkt skal vi, uten bruk av magi, se på hvilke muligheter vi har i dag til å nærme oss et scenario der vi alle kan ta del i hverandres kunnskap.

En av verdens største medietenkere, Clay Shirky, hevder: “Every piece of information is a latent community”. Hans tese er at noe av det

viktigste ved informasjon er at man vil dele den med andre. Man vil diskutere den og krangle om den. I den digitale verden har vi mulighet for både sende informasjon og koordinere folk samtidig, dermed får man startet nettsamfunn hvor tanker og ideer presenteres, utvikles og videreformidles.  Nettet er ikke selve årsaken til de nye grupper og samarbeid vi ser vokser frem. Nettets rolle er snarere å muliggjøre det som allerede finnes latent, men som har vært for kostbart å realisere.

Historikk

Historisk sett har ledere i kunnskapsbedrifter gjort forsøk på å samle all tilgjengelig kunnskap i databaser for katalogisering og organisering til felles nytte. Ofte har denne jobben blitt utført av noen få dedikerte kunnskapseksperter. Arbeidstakere generelt har ofte hatt vanskelig for å tilgjengeliggjøre seg slik kunnskap og effekten slik kunnskapssamling har vært langt fra det man har håpet på.

Enterprise 2.0 og ledelsesendring

Enterprise 2.0, eller E2.0, er et begrep som brukes om virksomheter som bruker sosiale medier som plattform for å kommunisere internt og mellom selskaper, deres partnere og kunder. Den største forskjellen mellom Web 2.0 og Enterprise 2.0 er at Web 2.0 i stor grad er brukerdrevet og deler «tilfeldige» ting mens E2.0 har fokus på interne prosesser som jobb og samarbeid. E2.0 har ført til et paradigmeskifte innen kunnskapsledelse – fra at teknologi brukes til å oppbevare informasjon til at teknologi brukes for å sette mennesker i stand til å samhandle.

Kunnskapsdeling har i stor grad skjedd muntlig og i samtaler med kolleger. Forruten dette har ofte ledelsen eller personer ledelsen «stoler på» blitt leid inn til kurs og foredrag. På den måten har ofte toppen i hierarkiet styrt hvilken kunnskap som skal spres nedover i systemet. Dersom ledelsen ikke tar i bruk sosiale medier på arbeidsplassen, mister de kontrollen om hva som diskuteres, tas opp, utvikles, samarbeides om på tvers av organsiasjoner etc. Det er ikke vanskelig å forestille seg de lederne som ikke har tatt i bruk E2.0, er redde for å miste grepet om sine ansatte ved en slik «bottom up» tankegang.

Da effekten av å ha kunnskapsrike arbeidstakere er formidabelt stor er det viktig for ledelsen å legge til rette for en aktiv delingskultur. For å motivere de ansatte til å utnytte seg av E2.0-løsninger trengs det en tydelig ledelse som ikke bare ser verdien av, men som også belønner engasjement, samarbeid og aktiv kunnskapsdeling.

Ny kunnskap

Jeg trekker fram et scenario fra politiets hverdag:

En politibetjent ved et lensmannskontor som møter en faglig utfordring bør kunne adressere dette gjennom f.eks. et diskusjonsforum eller via politiets mikrobloggingssystem som et spørsmål. Andre som har interesse på samme fagfelt kan kommentere eller henvise til relevante artikler i politiets «Wiki», i blogger som er skrevet om emnet eller om personer de vet har den aktuelle kompetansen.

Kanskje blir det en debatt i diskusjonsforumet som ikke bare henviser til allerede tilgjengelig kunnskap, men som bidrar til å utvikle og skape ny kunnskap gjennom dialog.

Gevinst

Det er mye å vinne på å ta i bruk sosiale medier i offentlig forvaltning. Disse slidene viser hvordan man ved å bruke mer effektive verktøy enn f.eks. MS Word og MS Project kan få til samhandling og høste gevinster større enn noen gang.

%d bloggere like this: